Процедура за обновяване на едропанелни жилищни сгради - 6 Ноември 2013 - Cтроителен Инженер

Главна | Моят профил | Регистрация | Изход | Вход | RSS

реклама

*

Статистики

Реклама в сайта

Стани Фен

like-button.net

онлайн радио

Онлайн Радио Избери радио и кликни „Слушай?

БГ


Времето

Нашата анкета

Каква е вашата професия
Общо отговори: 169

Търси

Главна » 2013 » Ноември » 6 » Процедура за обновяване на едропанелни жилищни сгради
19:19
Процедура за обновяване на едропанелни жилищни сгради

инж. Добрин Сотиров, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ВСУ „Любен Каравелов" – София Вестник Строител


Понятието обновяване се дефинира с разпоредбата на § 1, т. 10 от ДР към Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) [2] като „строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на което и да е от съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) [1], които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, ограждащите конструкции и/или елементи на сгради, съоръжения и/или елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации”.

Друга дефиниция, дадена с текстовете на § 5, т. 66 от ДР на ЗУТ, прецизира понятието основно обновяване на строеж като „комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации”.


Първият жилищен комплекс от едропанелни безскелетни сгради е изпълнен в София – ЖК "Толстой” през 1960 г

Обследване на строежите

Нормативно въпросът е уреден в текстовете на чл. 20 и следващите на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (Наредба №5/2006 г.) [4]. Обследването на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) е част от процедурата по паспортизация на съществуващстроеж, като извън това обследване на строеж може да се извърши и по всяко времепри експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролнитеоргани. Обследването на строежа обхваща:

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към въвеждането на строежите в експлоатация;

4) разработване на мерки;

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) (чл. 25, ал. 1 от Наредба №5/2006 г. във вр. с. чл. 176в, ал. 1 – 4 от ЗУТ).

 

Технически паспорти на едропанелните жилищни сгради

Съгласно официалната дефиниция, дадена с разпоредбата на § 5, т. 64 от ДР към ЗУТ, техническият паспорт на строеж е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт, и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. В техническия паспорт на строежа се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя от лицата, извършили обследването (чл. 176б, ал. 2, ЗУТ). Техническият паспорт на съществуващ строеж, по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на Наредба № 5/2006 г., се съставя след и въз основа на резултатите от проведено обследване и оценка на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, с изключение на част Г „Енергиен паспорт на сграда” (чл. 14, ал. 1, чл. 20, ал. 1 от Наредба №5/2006 г.). Всяка промяна в състоянието на съществуващ строеж след въвеждането му в експлоатация като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него, включително изпълнение на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж, но с които се засягат основните характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, се отразяват в техническия паспорт, съставен по реда, описан по-горе ( чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №5/2006 г.). Това означава, че специално за съществуващите строежи, в това число и за ЕПЖС, техническият паспорт се съставя преди започване на процедурата за обновяване (когато такъв не е изготвян) и се актуализира след нейното приключване.

В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5/2006 г. са определени периоди и крайни срокове, в които трябва да се извърши обследване на съществуващите строежи.

Разрешаване на строителството

Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление по решение на общинския съвет – от главния архитект на района, въз основа на съгласуван и одобрен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Принципно инвестиционните проекти могат да се изработват в 3 фази – идеен проект, технически проект и работен проект, в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения. Но в конкретния случай на обновяване на ЕПЖС обемът и обхватът на необходимите СМР се описват от мерките в Част Б на техническия паспорт „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”.

Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено обследване и съставяне на технически паспорт на строежа.

В изключение от общото правило законът (ЗУТ) определя две нива на облекчен режим за разрешаване на строителството съобразно характера на предвидените СМР, предмет на изпълнение, а именно: строежи, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж, а именно изброените в чл.147, ал.1 от ЗУТ, и видове строително-монтажни работи по чл. 151 от ЗУТ, които не подлежат на разрешителен режим за реализирането им – за извършването им не се изисква издаване на разрешение за строеж, включително и изготвянето на инвестиционен проект.

В случаите, когато за предвидените СМР не се изисква одобряване на инвестиционен проект, а именно тези, описани в чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. Такива случаи, които могат да възникнат при обновяване на ЕПЖС, са:

• монтаж на инсталации, съоръжения и уредби с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (т. 2 на чл. 147, ал. 1, ЗУТ);

• остъкляване на балкони и лоджии с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа (т. 12 на чл. 147, ал. 1, ЗУТ);

• монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW (т. 14 на чл. 147, ал. 1, ЗУТ).

Реализиране на строителството и разрешаване на ползването

За да се пристъпи към начало/ реализиране на строителството, е необходимо да са налице:

• одобрен инвестиционен проект (когато такъв се изисква),

• влязло в сила разрешение за строеж, заверено от органа, който го е издал,

• сключен договор за упражняване на строителен надзор (за строежите от първа до четвърта категория задължително), технически ръководител (за строежите от пета категория),

• сключен договор за строителство (по аргумент на чл. 157, ал. 2, ЗУТ).

Съгласно резпоредбите на чл. 7, ал. 2 от Наредба
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3/2003 г.) [5] при вътрешни преустройства, каквито по същество са случаите с обновяване на ЕПЖС, за начало на строителството се счита датата на заверка на заповедната книга.

Съгласно текстовете на чл. 231 от ЗУТ изискванията към физическите и юридическите лица, извършващи строителство, се уреждат със закон – Закона за Камарата на строителите (ЗКС) [3].

Строителният надзор се упражнява задължително от консултант за строежите от първа до четвърта категория, а за строежите от пета категория – от технически
ръководител.

По време на строителството се упражнява и авторски надзор от страна на проектанта, свързан с авторското му право за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части (след 26.11.2012 г., до този момент – само по част „Конструктивна”) е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория преди започването на строежа заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол (ЗУТ, чл. 158, ал. 2).

 

Актове и протоколи, които трябва да се съставят при обновяването на ЕПЖС

 

С актовете и протоколите по време на строителството участниците удостоверяват обстоятелствата за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3, ЗУТ, изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им.

С Наредба 3/2003 г. се определят задължителни образци за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1, ЗУТ, но с разпоредбата на чл. 9 от същата наредба е регламентирано задължение на участниците в строителството при изпълнението на строежа да съставят и всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба №3/2003 г.

Съгласно Наредба
№ 3/2003 г., съобразно с определената категория и според вида на извършените/приеманите работи по време на строителството се попълват следните актове и протоколи – образци № 4, 7, 12, 14 (при намеса в конструкцията), 15, 16 и 17 (при монтаж на нови/подмяна на съществуващи машини и съоръжения).

Съгласно чл. 168, ал. 1, т. 2 от ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, осъществява контрол за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, които за строежите от 1-ва до 4-та категория се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор по съответните части на проекта, а за строежите 5-а категория това е в отговорност на техническия ръководител, който, както споменахме по-горе, осигурява и изпълнението на отговорностите на строителя. Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от [5], които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.

Категория: Анализ | Преглеждания: 1034 | Добавено от: admin | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *: