Влияние на някои фактори върху огнеустойчивостта на стоманобетонни колони съгласно табличен метод А на БДС EN 1992-1-2:2005 - 12 Септември 2013 - Cтроителен Инженер

Главна | Моят профил | Регистрация | Изход | Вход | RSS

реклама

*

Статистики

Реклама в сайта

Стани Фен

like-button.net

онлайн радио

Онлайн Радио Избери радио и кликни „Слушай?

БГ


Времето

Нашата анкета

Каква е вашата професия
Общо отговори: 169

Търси

Главна » 2013 » Септември » 12 » Влияние на някои фактори върху огнеустойчивостта на стоманобетонни колони съгласно табличен метод А на БДС EN 1992-1-2:2005
19:23
Влияние на някои фактори върху огнеустойчивостта на стоманобетонни колони съгласно табличен метод А на БДС EN 1992-1-2:2005
Доц. д-р Борянка Захариева–Георгиева,Христиан Нешев,докторант,УАСГ,катедраМасивни конструкции” пред вестник Строител

Табличните методи А и В, дадени в част 1-2 на еврокод 2 за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни колони, се прилагат, ако се предполага, че:

– отделните конструктивни елементи са пряко изложени на пожар по цялата си дължина;

– топлинните въздействия съответстват на условията на стандартен пожар и се приема, че разпределението на температурата е еднакво по цялата дължина на елемента;

– изчислителните усилия от въздействията при пожарно състояние остават постоянни (непроменени) във времето;

– методите се отнасят за стоманобетонни колони от укрепени конструкции, подложени предимно на натиск;

– колоните са с правоъгълно или кръгло напречно сечение;

– табличните данни се прилагат за стоманобетонни елементи, изготвени от бетон, клас, не по-висок от С50/60 с нормална плътност (2000÷2600 kg/m3).

В настоящия доклад е анализирано влиянието на някои фактори върху фактическата граница на огнеустойчивост на стоманобетонни колони съгласно табличен метод А на БДС EN 1992-1-2:2005.

Табличен метод А – зависимост на границата на огнеустойчивост от някои параметри

Съгласно него огнеустойчивостта на стоманобетонни колони по критерия за носимоспособност R е осигурена, когато са изпълнени изискванията на табл. 5.2а от БДС EN 1992-1-2:2005 и БДС EN 1992-1-2/NA – еврокод 2 за минималните размери на напречното сечение bmin и на осевото разстояние на надлъжните пръти до пряко нагряваната бетонна повърхност a (фиг. 1), отчетени в зависимост от степента на натоварване при пожарна ситуация, от изискваната граница на огнеустойчивост при стандартен пожар и от начина на нагряване: пряко нагрявани колони по една страна или по повече.


Степента на натоварване при пожарна ситуация

mfi се определя като отношение на изчислителната осева сила при пожарно въздействие Nfi,d към изчислителната носимоспособност на колоната при нормална температура NRd, където NRd се изчислява по БДС EN 1992-1-1:2005 – еврокод 2 с начален ексцентрицитет, равен на ексцентрицитета на Nfi,d, и с отчитане на ефектите от втори ред:

За опростяване и в полза на сигурността може да се приеме

mfi= 0,7 или mfi = hfi, където hfi е редукционен коефициент за проектното ниво на натоварване при пожарна ситуация, изчислен по т. 2.4.2(3).

Стойностите в табл. 5.2а са валидни при следните условия:

– ефективната височина (изкълчвателната дължина) на колоната при пожарно въздействие е l0,fi≤3m;

– ексцентрицитетът на надлъжната сила от първи ред при пожарна ситуация не надвишава стойността emax = 0,15.h (0,15.b);

– площта на сечението на надлъжната армировка As извън зоната на снаждане е As ≤ 0,04.Ac, където Ас е площ на напречното сечение на бетона;

– таблицата се базира на стойност

acc = 1, където acc е коефициент за определяне на изчислителната якост на натиск на бетона: fcd = acc.fck/gC; съгласно националното приложение към част 1-1 на еврокод 2 за България този коефициент има стойност acc = 0,85 при проверка за носимоспособност на нормалните сечения на вертикални или наклонени елементи, изпълнени по монолитен способ.

Изкълчвателната дължина на колоната при пожарно въздействие l0,fi може да се приеме равна на изкълчвателната дължина l0 при нормална температура. За укрепени конструкции, когато въздействието от стандартен пожар е по-голямо от 30 минути и всяко етажно ниво се разглежда като отделен пожарен сектор с достатъчна огнеустойчивост, изкълчвателната дължина l0,fi може да се приеме: l0,fi = 0,5.l за колони от първи до предпоследни етажи; l0,fi = (0,5÷0,7).l за колони от последен етаж, където I е действителната височина на колоната.

Към метод А освен табличните данни в табл. 5.2а е дадена и следната формула за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни колони, която има по-широк обхват на валидност в сравнение с таблицата и се отнася за колони, пряко нагрявани по повече от една страна:

където: R

hfi отчита влиянието на степента на натоварване при пожарна ситуация mfi върху фактическата граница на огнеустойчивост на стоманобетонни колони (фиг. 2 ÷ фиг. 5): Rhfi = 83.(1 – mfi) при acc=0,85 (за монолитни стоманобетонни колони); Rl отчита влиянието на ефективната височина (изкълчвателната дължина) на колоната при пожарно въздействие l0,fi върху фактическата граница на огнеустойчивост на колоните (фиг. 2 ÷ фиг. 7): Rl = 9,60.(5 – l0,fi), като l0,fi = (2 ÷6) m; при l0,fi < 2 m в полза на сигурността се приема l0,fi = 2 m; Ra отчита влиянието на осевото разстояние на надлъжните пръти до пряко нагряваната бетонна повърхност a върху границата на огнеустойчивост на стоманобетонни колони (фиг. 6): Ra = 1,60.(a -30), където а = (25÷80) mm;

Rn отчита влиянието на броя на надлъжните пръти: Rn = 0 при n = 4 – само ъглови пръти (фиг. 2, фиг. 4); Rn = 12 при n > 4 (фиг. 3, фиг. 5);

Rb отчита влиянието на размерите на напречното сечение на колоните (фиг. 7): Rb = 0,09.b’, където b’ = 2.Ac/(b + h) за правоъгълни напречни сечения или b’ = на диаметъра на кръгли напречни сечения; 200 mm ≤ b’ ≤ 450 mm и h < 1,5.b.


Използването на табличен метод А при проектиране на стоманобетонни колони за пожарна ситуация изисква познаване на заложените в него принципи и правила за приложение и съблюдаване на ограниченията, свързани с валидността му. Българските проектанти трябва да са наясно с влиянието на отделните фактори върху огнеустойчивостта на стоманобетонните елементи, за да могат правилно да изберат размерите на напречното сечение и да конструират колоните с оглед осигуряване на изискваната граница на огнеустойчивост при стандартен пожар. С цел повишаване на огнеустойчивостта на тези елементи е препоръчително да се избират минимум 8 армировъчни пръта, тъй като при пожарно въздействие междинните пръти работят с по-големи якостни характеристики от ъгловите. Освен това е целесъобразно да се осигурява по-голямо бетонно покритие на армировката и колоните да имат широчина на напречното сечение b > 300 mm.

Категория: Анализ | Преглеждания: 619 | Добавено от: admin | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *: